Aktuell utstilling

KUNSTPUNKT LISTA har gleden av å vise separatutstillingen:

 

TILNÆRMET LIK

Med Marianne Lund

Utstillingsperiode: 10.08 – 01.09.
Åpningstider: tors – søn kl.12-16.

 

 

 

 

 

Marianne Lund har over lang tid arbeidet med en serie tegninger og malerier hvor hver linje er en konsekvens av forrige linje. Papirets størrelse definerer lengden på linjene, og innfor den kan det oppstå små menneskelige feil som gir ringvirkninger videre i tegningene. Disse tegningen er tidkrevende. Kunstneren markerer også hvor mange linjer hun gjør for hver dag. Disse datomarkeringene forsterker samtidig fokuset på den menneskelige tilstedeværelsen i verket og prosessen bak.

Prosjektet har vært i kontinuerlig utvikling fra første strek, men utstillingen på Lista markerer et lite skifte. Tegningene bygges her opp på en ny måte i kombinasjon med strikkearbeider. Dette er skifte som tar prosjektet videre på en overaskende, men god måte samtidig som det bringes inn ett nytt element uten at dette bryter med selv grunntanken i prosjektet.

 

Om utstillingen på Kunstpunkt Lista sier kunstneren selv følgende:

TILNÆRMET LIK

De strikkede og de tegnede

 

Jeg har tegnet linjer og streker, tegnet flere linjer og streker. Jeg fortsetter stadig å tegne linjer og streker. Til slutt måtte jeg ta prosjektet videre.

Jeg begynte å bygge opp tegningene med små sirkler etter hverandre. De ble sirkellinjer. Først en rekke og så en ny rekke som utviklet seg videre. Samtidig var jeg mye på biltur.

På lange bilturer sitter jeg ofte og strikker. I denne perioden hvor jeg begynte med sirkeltegningene strikket jeg grytekluter i bilen. Et enkelt lite prosjekt. Det ble mange grytekluter, altfor mange egentlig. Alle begynte med 1 maske, så 2 masker i andre omgang, 3 masker tredje omgang helt til passende størrelse, da snudde jeg og begynte å felle av en maske hver omgang til det ikke var noen masker igjen. Da hadde jeg et kvadrat.

Jeg så at det jeg gjorde, lignet det jeg gjorde i tegningene.

Da bestemte jeg meg for å tenke på tegningene som arbeidstegninger hvor jeg i stedet for blyant bruker tråd. Jeg strikker fra 1 maske og legger ut. Jeg velger å bruke forskjellige tråd eller taukvaliteter, forskjellige pinnetykkelser og bygger et prosjekt som beveger frem og tilbake mellom tegnede og strikkede arbeider. Jeg strikker ut fra en tegning og jeg tegner ut fra et strikkearbeid. det er likt og det er ulikt, det er tilnærmet likt.

Tegninger og strikkearbeidene har samme oppbygning, de er materialiserte uttrykk for samme ide. Arbeidene, både tegningene og de strikkede bygges opp likt. (eller tilnærmet likt) De strikkede er assosiasjoner ikke direkte konstruksjoner.

Tegning tilhører en annen tradisjon enn strikketøy som ofte er mer knyttet til nytte og bruk. Det er interessant å se hvordan dette prosjektet kan undersøke de ulike måtene vi ser på, de ulike forventningene i forhold til ulike materialer og teknikker.

 

Om Kunstneren:

Marianne Lund

Født 1960 i Trondheim. Bor og arbeider i Kristiansand. Utdannet ved arkitekthøgskolen i Oslo. Marianne Lund arbeider med tegning, maleri, installasjon og video/animasjon. Hun har hatt en rekke separatutstillinger ved bl.a. Kristiansand Kunsthall (2014), Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal (2005 og 2011), Arteriet (2014), Østfold kunstnersenter (2014) osv. Hun hadde også separat utstilling i det som den gang var Galleri Lista Fyr i både 1998 og 1993 Hun har utført utsmykningsoppdrag bl.a. ved Kristiansand Katedralskole Gimle (2010) og i Sigurd Køhns Hus ved Universitetet i Agder. Hennes arbeider er innkjøpt av Sørlandets Kunstmuseum (2015 og 2005) og Norsk Kulturråd (1995). Marianne Lund er gjennom årene tildelt en rekke stipend bl.a. Statens Utstillingsstipend (2013, 2011 og 2005), Kristiansand kommunes kunstnerstipend (2010) osv. Hun hadde en sentral rolle i ombyggingen/omdannelsen av Christiansands Kunstforening til det som i dag er Kristiansand Kunsthall. Marianne var styremedlem i nevnte Kunsthall fra 2012 til 2018. I 2017-2018 var hun også en del av styret til Sørlandets Kunstmuseum. Marianne Lund har selvfølgelig også deltatt på en rekke gruppe og kollektivutstillinger både i inn og utland. Vi må denne gangen nøye oss med å nevne den nylig avsluttede utstillingen «Ser du Tegninga» på Sørlandets Kunstmuseum i 2018/2019. Siden hun nå stiller ut på Kunstpunkt Lista vil vi gjerne avslutningsvis trekke frem at hun i perioden 1989-1994 var medeier/ansatt i arkitektkontoret GAIA LISTA.

 

VELKOMMEN!

 


OCEAN REFLECTIONS

Med Ruth Elisiv Eke­land

lørdag 29 juni kl.14.00.

Utstillingsperiode: 29.06 – 04.08.
Åpningstider: Alle dager kl.12-18.

 

 

 

Ruth Elisiv Eke­land (f.1957, Far­sund, har bak­grunn fra aka­de­miet i Trond­heim, der hun var student fra 1978-82, deretter dro hun til Karls­ruhe i Tyskland og stu­der­te vi­de­re som mes­ter­elev hos Per Kirkeby. Hun var i fle­re år bo­satt i Ber­lin, hvor hun ble til­delt et postgraduert DAAD-sti­pend.

De tid­lig­ste ar­bei­de­ne hun stil­te ut vis­te spor av im­pul­ser fra den form for or­ga­nisk ab­strak­sjon Kir­ke­by re­pre­sen­te­rer. Bil­de­ne ut­mer­ket seg gjen­nom en fri pen­sel­fø­ring der ty­de­li­ge, kalli­gra­fi­ske tegn sto i kon­trast til mer sum­ma­ri­ske be­hand­le­de par­tier av far­ge­mas­ser. Kom­po­si­sjo­nen hvil­te på en har­mo­ni­se­ring av et rikt spek­ter av ele­men­ter.

Alle­rede i Eke­lands tid­lige ar­bei­der, la man merke til et ko­lo­ris­tisk ta­lent som kom­mer fullt ut til sin rett gjen­nom det stram­me, geo­me­tri­ske form­språket hun nå ar­bei­der i.

Eke­land byg­ger sine bilder på kom­plekst og stramt vis. En fo­ku­sert grund­ig­het pre­ger hen­nes pro­duk­sjon. En serie­tan­ke­gang lig­ger del­vis til grunn, men denne er ikke ab­so­lutt. Det er like­vel en slags fort­set­tel­se som fin­ner sted fra bilde til bilde. Ma­le­rie­ne er rene og fy­sisk ma­te­riel­le en­ti­te­ter, sær­lig i kraft av sin rens­kårne far­ge­bruk. I till­egg til det­te har de og­så et mu­lig spil­le­rom som for­mid­le­re av indre for­bin­del­ser, for­nem­mel­ser og nyan­ser. En mu­si­ka­li­tet i bil­le­drom­met gjør seg med det­te gjel­den­de. Mo­du­len og se­rien kan stå for en re­gel­bun­det­het per se, men kan og­så al­lu­de­re til mu­si­kalsk kom­po­si­sjons va­ri­an­ter over et tema. Hver stør­rel­ses­or­den kan bi­dra til va­ri­a­sjon i tem­po. Siden Eke­land ope­re­rer med de­ler frem­for git­te for­ma­ter, får ar­bei­de­ne ver­di og vi­de­re po­ten­sial som noe teo­re­tisk sett uav­slut­tet. Det strengt be­gren­se­te ut­val­get av vir­ke­mid­ler gjør at gjen­ta­gel­sen blir vik­tig i per­sep­sjo­nen av dis­se ar­bei­de­ne. Ryt­men in­vol­vert i dis­se av­vei­in­ger frem og til­ba­ke, samt man­ge­len på et to­talt over­blikk, ska­per en an­spent streng som mot­ar­bei­der et sta­tisk utt­rykk.

Far­ge­val­get hos Eke­land er ikke opp­lagt, men rekke­føl­gen vokser frem på grunn­lag av en grun­dig pro­ses­su­ell ut­vel­gel­se. Far­ge­ne knyt­tes di­rek­te til ab­strak­te fo­re­stil­lin­ger som ska­per en be­ve­gel­se mel­lom øye­blik­ket, på den ene siden, og for­ti­den eller en tenkt frem­tid, på den andre. Far­ge­ver­die­ne blir kan­skje ube­skri­ve­li­ge, på samme måte som min­ner man ikke kla­rer å hol­de fast ved og som glip­per unna opp­lø­ses, men ikke helt. Far­ge­ne er til ste­de rett fo­ran deg, men er de sett før; hvor og når? Hvor­for er de der? Eke­lands ar­bei­der er i ut­gangs­punk­tet i ba­lan­se, i den for­stand at far­ge­ele­men­te­ne er like­stil­te. Like­vel får de i prak­sis for­skjel­lige virk­nin­ger. Der vi kan spore en gjen­klang av hennes tid­li­ge­re ar­bei­der, er i den per­son­li­ge hånd­skrif­ten som kom­mer til utt­rykk i måten hun legger far­ge­stof­fet på, den rike be­ar­bei­ding av stoff og ko­lo­ritt. De fy­sis­ke gli­pene som opp­står i møtet mellom at­skilte fiber­plater under­stre­ker ele­men­te­nes ob­jekt­ka­rak­ter.

Ruth Elisiv har selv understreket behovet for å definere en dimensjon av sanselighet i forbindelse med arbeidene sine og da blir det nærliggende å sitere Thomas Aquinas som skal ha sagt: Nihil est in intellctu- quod non prius fuerit in sensu! – med andre ord på rett frem norsk: der er ingenting i din forstand som ikke først er erfart via sansene.

Velkommen!